Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı

Eğitim Süresi

32 saat (4 gün)

13 saat (online)

Toplam 45 saat

Eğitim Yeri

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Bu sertifika programında katılımcıların, temel eğitim dinamiklerini kavramaları, interaktif ve çarpıcı bir eğitim programı oluşturmaları, farklı sunum teknikleri ile yaratıcılıklarını geliştirmelerinin yanı sıra; güncel iletişim tekniklerini kullanarak grup dinamiklerinin yönetmek, zor insanlarla başa çıkmak, ikna ve algı yönetimi becerilerini geliştirerek ‘yüksek performanslı eğitici’ olmaları hedeflenmektedir.

Hedef Yetkinlikler:

 • Yetişkin eğitiminin özelliklerini ve önemini anlamak, geliştirmek
 • Başarılı bir eğiticinin sahip olması gereken yetkinlikleri öğrenmek ve geliştirmek
 • Eğitimi etkili bir hale getirebilecek formatı ve eğitimde kullanılan görsel materyalleri kullanılan araçları tasarlayabilmek; etkin kullanmak
 • Eğitimde etkili sunumun temellerini anlamak, geliştirmek, rahat ve doğal olabilmek
 • Eğitim sunumunda ikna edici olmak, ilgi uyandırmak ve ilham vererek harekete geçirmek
 • Sistematik olmak ve duyguları da iletişime katmak, insan ilişkisi prensiplerini fark etmek
 • Eğitimi katılımcı bir yapıya çevirebilmenin yollarını anlamak ve geliştirmek
Bilgi Formu

 • İş sağlığı ve Güvenliği alanında eğitici olmak isteyenler (resmigazete linkinde yer alan Madde 4-b uyarınca Eğiticinin Eğitimi Belgesini almak zorunda olanlar)
 • Eğitim Hemşiresi olarak görev yapmak isteyen hemşireler
 • Mesleki alanda kendini geliştirmek isteyenler
 • Diğer kurum ve kuruluşlarda kendi uzmanlık alanıyla ilgili eğitimci olmak isteyenler
 • Topluluk önünde sunum yapan üst düzey yöneticiler,
 • Eğitici kadrosunda bulunanlar
 • Eğitim birimlerinde görev almak isteyenler
 • Kişisel gelişimine önem verenler.

Yetişkin Eğitimi ve Kavramlar

 • İnsan psikolojisi ve davranış modelleri
 • Eğitimin özellikleri
 • Pedogoji & Androgoji  ve Yaşam boyu öğrenme
 • Sinergoji

 

Androgojik İlkeler Doğrultusunda eğitim

 • Öğrenme Amacı
 • Bireysel ve Ortamsal Farklılıklar
 • Temel Yetişkin Eğitimi İlkeleri
 • Öğrenmede Bireysel Farklılıklar
 • Değişen öğrenme paradigmaları

 

Yetişkinlerde Öğrenme

 • Gereksinim duyma
 • İlgi (Dürtü), Davranış

 

Yetişkinlerin Öğrenim Stilleri

 • Uygulamacılar, Dinleyiciler, Kuramcılar, Deneyciler

 

Yüksek Performanslı Eğitici Olmak

 • Bir eğitmende kazanılması gereken özellikler
 • Eğiticilerin en sık karşılaştığı sorunlar
 • Eğitimde sunuş kaygısı ve önlemler
 • Eğitimci için zaman ve stres yönetimi
 • Eğitimci için zor katılımcı yönetimi
 • Geri bildirim sistematiğinin oluşturulması
 • Eğitici vizyonunun oluşturulması

 

Eğitimin 8 Aşamalı Planlanması ve Hazırlanması

 • Öncesinde, sırasında, sonrasında
 • Katılımcı analizi

 

Amaca Yönelik Eğitimin Hazırlanması

 • Yetenek kazandırma amaçlı
 • Bilgi verme amaçlı
 • Tutum değiştirme amaçlı

 

Eğitim İhtiyaç Analizi

 • Nasıl yapılır?
 • Kurum ve bireylere yönelik pre-testler
 • Odak Grup Çalışmaları, 3. göz çalışmaları, anketler

 

Sunum İçin Görsel Malzeme Tasarımı

 • Tasarım şeklinin ve renklerin seçimi
 • Yazı karakterlerinin ve boyutlarının seçimi
 • Resim, sembol özellikleri ve kullanımı
 • Animasyon, müzik ve klip kullanımı
 • Diyagram, grafik ve çizelge kullanımı
 • Görsel materyallerin amaca yönelik oluşturulması

 

Sunum Uygulamaları ve Teknikleri

 • Powerpoint, Prezi, Creaza, Online uygulamalar

 

 

Sunum Araçlarının Etkin Kullanım

 • Sabit tahtalar, Flipchart
 • Psiko-drama çalışmaları yönetimi
 • Panel, konferans, sempozyum, seminer, mülakat yönetimi özellikleri

 

Sunum Sırasındaki Aktiviteler

 • Tanışma oyunları, Buz kırıcılar
 • Mesaj odaklı aktiviteler
 • Drama çalışmaları, Küçük grup etkinlikleri
 • Hikayeler, örnek olaylar

 

Ortam Düzenleme, Teknik & Donanım  ve Hazırlıklar

 • Havalandırma, Sıcaklık, Işık
 • Ses düzeni, Ekipman düzeni, Gürültü
 • Program ve Katılımcı Sayısına Uygun Oturma Düzeni
 • U düzen, V düzen, Sınıf düzeni
 • Yuvarlak düzen, Tiyatro düzeni, Masa düzeni

 

Eğitmen İletişimi ve Topluluk Karşısında İletişim Yönetimi

 • İlk izlenim, uyum sağlama ve ilgi yaratma
 • Güçlü imaj, espri yeteneği ve renkli kişilik
 • Etkili konuşma ve hipnotik kelimeler
 • Proaktif dinleme
 • Algıların yönetimi ve ikna teknikleri
 • Beden dilini doğru kullanma; doğru okuma
 • Göz iletişimi, temas kurma, yönlendirme
 • Yüz ifadesi, mimikler ve ellerin kullanımı
 • Ses ve söz kullanımı; mizah, dil ve dil ötesi
 • Doğru nefes alma
 • Duygu ve davranış yönetimi
 • Sürecin yönetimi ve durumsal yönetim
 • Tartışma oluşturma ve yönetimi
 • Grup çalışmaları, uygulamalar ve sinerji oluşturma

 

Sorular ve Katılımı Sağlama

 • Soru sorma yaklaşımı
 • Soru sorma teknikleri ve uygulama
 • Sorulara cevap verme ve yönlendirme

 

Zor Katılımcıların Yönetimi

 • Çok konuşanlar, aralarında konuşanlar
 • Sürekli itiraz edenler
 • Şüpheci, Suskun, Şakacı katılımcı
 • Sürekli fısıldayan, konuşan katılımcı

 

Eğitim Sonrası Değerlendirme

 • Eğitimin, eğitmenin, program başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi
 • Eğitimin organizasyona katkısının değerlendirilmesi
 • Eğitimcinin kendisini değerlendirmesi
 • Eğitimin katılımcılara katkısının değerlendirmesi
 • Değerlendirme formları, anketler

 

Katılımcı Sunumları

 • Sunumların 10’ar dakikalık periyodlarda gerçekleştirilmesi
 • Sunumların video kaydı
 • Sunum değerlendirmeleri (Grup Çalışması)

 • Program eğitim ve eğitmenlik geliştirici uygulamalar, oyunlar, konu testleri ve görsel materyaller ile desteklenmektedir.
 • Tüm program süresince katılımcılar aktif olarak program içerisinde yer alacak ve pratiklerini geliştirmeye yönelik uygulamalar gerçekleştirilecektir.
 • Katılımcılar aldıkları tüm yetkinlikleri kapsayacak şekilde kendi sunumlarını hazırlayacak, sunumu gerçekleştirecek ve tüm katılımcılar ile birlikte değerlendirme gerçekleştirilecektir.
 • Katılımcı sunumu ve değerlendirmeler için video kaydı yapılacak, ilgili video katılımcı ile paylaşılacaktır.

Doç. Dr. Remzi Tekeli

1968 yılında Ankara’da doğmuştur. Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F.‘den lisans; University of Rochester USA MBA yüksek lisans; The University of York U.K. Sociology doktora derecelerine sahiptir. Profesyonel   çalışma   hayatı   süresince   yurtiçi   ve   yurtdışında   farklı   sektörlerdeki   uluslararası firmalarda farklı grupları yönetmiş; üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur.
 
2007 yılından itibaren profesyonel çalışma hayatına son vermiş; deneyimlerini farklı kanallar ile aktarma yolunu seçmiştir. Buna uygun olarak üniversitelerde öğretim görevliliği yapmakta, sosyal sorumluluk projelerine aktif destek vermekte, çeşitli dergilerde makaleleri yayınlanmaktadır. Aynı zamanda ulusal firmalarda bağımsız yönetim kurulu üyeliği ve icra kurulu üyeliği yapmaktadır.
 
Çeşitli kurumlarda yönetim, satış, yeniden yapılanma, stratejik büyüme, risk yönetimi danışmanlıkları yapmakta; aynı konularda bireysel ve kurumsal eğitimler vermektedir. Uzmanlık alanları ile ilgili seminerlerde yer almakta, konuşmacı olarak katılımlar gerçekleştirmektedir.


Eğitim Süresi

32 saat (4 gün)

13 saat (online)

Toplam 45 saat

Eğitim Yeri