İşinin Lideri Ol

Eğitim Süresi

16 saat (2 gün)

Eğitim Yeri

“İşinin Lideri Ol” Eğitimi

Yapılan pek çok araştırma, kişinin işini anlamlandırmasının, büyük resmi görmesinin hem verimliliğini arttırmada, hem de işyerine bağlılığını arttırmada büyük rol oynadığını kanıtlamaktadır. Şirket hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak için kendi rol ve sorumluluklarını bilen çalışanlar, kuruma karşı yüksek aidiyet hissederek daha üstün performans göstermektedir. Katılımcı yönetim anlayışının en belirgin özelliği, ortak hedeflerin organizasyon içindeki bütün seviyelere, bölümlere ve çalışanlara yaygınlaştırılmasıdır.

Birimler arası çatışmalar iletişimsizliğe, iletişim kazalarına, açık ya da gizli direnmelere, endişe ve kaygılara, strese neden olabilmekte, yöneticiler ve çalışanlar arasında moral ve motivasyon düşüklüğüne yol açabilmektedir. Düşük motivasyon, iş tatminsizliği yaratmakta, işe ilgiyi ve müşteri duyarlılığını azaltmaktadır. İşin kalitesi ve müşteri memnuniyeti düşmektedir. Bu durumda sonuçta müşteri bağlılığının, kârlılığın, pazar payının ve şirketin piyasa değerinin azalmasına neden olmaktadır. Bu tür olumsuzlukları oluşmadan engelleme veya gidermenin yegane yolu ise “işin liderliği”nden geçmektedir

Eğitim programı katılımcıların hızla değişen iş ve rekabet koşulları karşısında şirket ve bölüm yöneticilerinin kurum hedef, strateji ve aksiyon planlarını hedeflerle yönetim prensipleri çerçevesinde planlamaları, organizasyon içinde paylaşmaları ve etkin olarak uygulamaları için gerekli olan teknik ve metotlar konularında yetkinliklerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Bilgi Formu

 • İnteraktif ve kapsamlı bilgi paylaşımı / vaka analizleri
 • Bireysel egzersizler ve grup egzersizleri / değerlendirmeler
 • Konu testleri, tamamlayıcı oyunlar ve değerlendirmeler
 • Vaka analizleri

Farklı olmak, fark yaratmak

 • Değişen dünya, değişen iş yapış şekilleri
 • Pozitif düşüncenin etkisi, olumlu zihinsel tutum
 • Önyargılar, paradigmalar

İş yaşamında bütünsel bakış ve bütünü görmek

 • Profesyonel ve profesyonellik
 • Kendi filmimizi çekelim
 • Düşünme şeklimiz; sezgisel ve mantıksal düşünce sistem
 • Proaktivite, reaktivite / İlgi alanları, etki alanları / Odak noktalarımız

İşin lideri olmak

 • İtici gücünüz nedir?
 • Değişime adapte olmak-İnisiyatif almak, işi yönetmek
 • İş yaşamında kriz kavramı ve yönetimi

Profesyonel yaşamda ilişki yönetimi

 • İlişki stilini görebilmek
 • İç grup-dış grup
 • Sorun konuşmasından çözüm konuşmasına geçiş
 • Kişiler ile eylemleri ayrı tutabilmek

İş yaşamında ikna etmek ya da uzlaşmak

 • Her zaman biri kaybetmek zorunda mı?
 • İkna Et ya da Uzlaş
 • Sinerji ve Ortak Akıl Yaratma

Profesyonel katkı için mükemmellik formülleri

 • Tam katılım, net bir amaç, interaktif ve eylem odaklı
 • İşin sahibi kim? Bilgi paylaşımı ve yerinde aksiyon
 • Statü yerine düşünceye odaklanma

Kurumsal Yaşamda Biz Olma

 • Sözlü ve sözsüz iletişim konularında farkındalık kazandırma
 • Kişisel iletişim tarzını belirleme
 • Güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirme
 • Bireysel ve ekip içindeki olumlu bakış açısını kazanarak olumlu iş sonuçlarına ulaşmak
 • Özgüven-Güven-Motivasyon zincirinin son halkası Başarı.

Amaç ve hedeflerimize nasıl ulaşacağız ?

 • Durum Analizi (SWOT) nedir ?
 • Delphi Tekniği-Senaryo Analizleri-Risk Analizleri
 • Stratejik sorular

Bir şirketin organizasyonel kurgusunun ömrü ve yönetim şekilleri ile ilişkisi

 • Yönetim teorileri / Yönetici ve yöneticilik anlayışları
 • Yönetim anlayışları ve organizasyonel davranışlar
 • Hedeflerle yönetimin, şirket stratejisi ve şirket kültüründeki önemi

Hedeflerle yönetim nedir?

 • Hedef nedir? Ne değildir? / Nasıl olmalı? İyi bir hedefin özellikleri
 • Hedeflerle yönetim sisteminin avantaj ve dezavantajları
 • Bir yönetim tekniği olarak hedeflerle yönetim

Neden hedeflerle yönetim?

 • Değişim için bir yol haritası
 • Sonuçların elde edilmesine yönelik bir strateji
 • Geleceğe yönelik olarak alınan günlük kararların etkilerine vurgu

Hedeflerle yönetimin amaçları

 • Tüm organizasyonun aynı hedefe yönelik çalışması,
 • Eldeki kaynakların doğru yönlendirilerek en fazla verimin alınması,
 • Sonuç odaklı çalışma kültürü yaratılması

Hedeflerle yönetim planı için beş temel soru

 • Şu anda neredeyiz? / Nerede olmayı istiyoruz?
 • Gelişmemizi nasıl ölçebiliriz?
 • Olmak istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?
 • Gelişmemize yönelik yol haritamızı nasıl saptayabiliriz ve denetleyebiliriz?

Başarılı bir hedeflerle yönetim planı nasıl olmalıdır?

 • Kurum yönetiminin tam desteği
 • Her düzeydeki yöneticileri ve çalışanları kapsıyor mu?
 • Esnek, kurumla uyumlu ve anlaşılır
 • Sorumlulukların açık tanımı ve sonuçlara yönelik hesap verebilirlilik
 • Kurumsal hedef ve amaçlara yönelik anlayışların üretilmesi
 • Harekete geçirme gücü
 • Hedefler, ilkeler, kaynaklar ve getiriler hakkında gerçekçi yaklaşım
 • Çatışmaları önleyici bir strateji ya da yöntem
 • Zamana uygun, güncel ve sürekliliği olan
 • Plan ve planlama sürecini düzenli olarak değiştirilebilmek ve incelenebilir olmak

Eğitimin tamamına devam eden katılımcılara İstinye Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından "Katılım Belgesi" verilecektir.

Doç. Dr. Remzi Tekeli

1968 yılında Ankara’da doğmuştur. Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F.‘den lisans; University of Rochester USA MBA yüksek lisans; The University of York U.K. Sociology doktora derecelerine sahiptir. Profesyonel   çalışma   hayatı   süresince   yurtiçi   ve   yurtdışında   farklı   sektörlerdeki   uluslararası firmalarda farklı grupları yönetmiş; üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur.
 
2007 yılından itibaren profesyonel çalışma hayatına son vermiş; deneyimlerini farklı kanallar ile aktarma yolunu seçmiştir. Buna uygun olarak üniversitelerde öğretim görevliliği yapmakta, sosyal sorumluluk projelerine aktif destek vermekte, çeşitli dergilerde makaleleri yayınlanmaktadır. Aynı zamanda ulusal firmalarda bağımsız yönetim kurulu üyeliği ve icra kurulu üyeliği yapmaktadır.
 
Çeşitli kurumlarda yönetim, satış, yeniden yapılanma, stratejik büyüme, risk yönetimi danışmanlıkları yapmakta; aynı konularda bireysel ve kurumsal eğitimler vermektedir. Uzmanlık alanları ile ilgili seminerlerde yer almakta, konuşmacı olarak katılımlar gerçekleştirmektedir.


Eğitim Süresi

16 saat (2 gün)

Eğitim Yeri