Klinik Eğitim Hemşireliği Programı

Eğitim Süresi

40 saat (5 gün)

Teorik Eğitim: 24 saat (3 gün)

Uygulama Eğitimi: 16 saat (2 gün)

Eğitim Yeri

Klinik Eğitim Hemşireliği Programı

Klinik eğitimci/rehber adayı olan sağlık profesyonellerine, klinik ortamlarda öğrencileri ve katılımcıları destekleme konusunda yetkinliklerini geliştirmeyi, beceri ve bilgi kazandırmayı amaçlayan bir programdır.

  • Katılımcının, uygulama ortamında öğrencilerin ve mezuniyet sonrası meslektaşlarımızın etkin bir klinik eğitimci olmasını sağlamak.
  • Katılımcının NMC (2008) Uygulamada Öğrenme ve Değerlendirmeyi Destekleme Standartlarında belirtilen danışmanların gereksinimlerini karşılamalarını sağlamak

Eğitim Programı sonunda katılımcının:

  1. Uygulama ortamında öğrencilerle etkili bir ilişki kurmayı ve sürdürmeyi
  2. Öğrencilerin yeni uygulama ortamlarına entegrasyonunu kısıtlayan ve kolaylaştıran faktörleri gözden geçirmeyi
  3. Etkili bir öğrenme ortamı oluşturmak ve sürdürmek için gereken faktörleri değerlendirmeyi
  4. Bireysel öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak için uygun klinik öğrenme fırsatlarını tanımlamayı, oluşturmayı ve öğrenme kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmayı
  5. Uygulamada öğrenmeyi kolaylaştırmak için gereken beceri ve stratejileri kazanmayı
  6. Uygulamada değerlendirme ilkelerinin bilgi, anlayış ve uygulamalarını kazanmayı
  7. Öğrenmenin kolaylaştırılması için yapıcı geri bildirim yapmayı
  8. Zorlu veya başarısız öğrenciyi etkin bir şekilde yönetmeyi öğrenmesi amaçlanmaktadır.

 

Bilgi Formu

Eğitim programına, klinik rehber eğitim programlarının görevlendirilmesinden, planlanmasından, geliştirilmesinden, uygulanmasından, değerlendirilmesinden ve kalite güvencesinden sorumlu yöneticileri ve klinik eğitimci olmak isteyen sağlık ekibi çalışanları katılabilir.

Tercihen 2 yıl klinik deneyime sahip olmak,

Hemşirelikte en az lisans, tercihen lisansüstü derecesine sahip olmak,

Sürekli mesleki gelişime açık olmak, eğitim ve çalışma alanında bilimsel etkinliklere katılmak,

1. GÜN

SAAT

KONULAR

08.30-08.45

Programın tanıtılması

08.45-09.15

Klinik Rehberlik;

Tanımı, Rehberin Özellikleri ve Sorumlulukları, Rolleri

09.15-10.30

Klinik Eğitimci- öğrenci iletişimi ve eğitim süreci:

Etkili bir iş ilişkisinin kurulmasını ve sürdürülmesini etkileyen faktörler

10.30.10.45

ARA

10.45- 12.00

Klinik Öğrenme Ortamı:

Öğrenme için etkili bir ortamın yaratılmasını ve korunmasını etkileyen faktörler

(Holistik yaklaşım, psikososyal öğrenme çevresi, kurum kültürü, kliniğe oryantasyon, öğrenme fırsatları)

12.00-13.00

ÖĞLE YEMEĞİ

13.00-15.00

Öğrenmenin Kolaylaştırılması:

Uygulama ortamında öğrenmenin kolaylaştırılması için beceriler ve stratejiler

Kanıta dayalı uygulamaların öğrenme sürecine aktarılması   

15.00-15.15

ARA

15.15-16.30

Mikro-öğretmek: workshop

Öğrenme stilleri

2. GÜN

SAAT

KONULAR

08.30-10.30

Liderlik

Eğitimci rolüyle ilgili olarak “liderliğin” ne anlama geldiğini araştırmak

Etkili eğitimcininn önündeki engelleri göz önünde bulundurarak, örneğin, "toksik eğitimcilik" ve "iyi" eğitimcilik 

10.30-10.45

ARA

10.45-12.00

Sorumluluk:

Değerlendirme yapma

Karar verme

Etkili yönetim ve başarısız öğrencinin desteklenmesi

12.00-13.00

ÖĞLE YEMEĞİ

13.00-15.00

Öğrenmenin Değerlendirilmesi:

Klinik uygulamanın değerlendirilmesinde rehber hemşirenin rolü

Değerlendirme sürecinin amacı, yöntemleri ve aşamaları

Öğrenciler için geri bildirimde bulunmak

Öğrenme sözleşmelerini kullanmak

Araştırma ve kanıta dayalı uygulamayı geliştirme

 

15.00-15.15

ARA

15.15-17.00

Öğrenmenin Değerlendirilmesi (devam)

3. GÜN

SAAT

KONULAR

8.30-09.30

Uygulamada ‘Eylemli Öğrenme’

9.30-10.30

Reflekşın (Yansıtma)

10.30-10.50

ARA

10.50-11.20

Çatışma Çözümü

11.20-12.00

Ekip Çalışması

12.00-13.00

YEMEK

13.00-14.30

Fakülte hemşirelik programının klinik uygulama hedefleri, değerlendirme, kayıt ve dokümanları

14:30-14:45

ARA

14:45-16:30

Simulasyon Uygulaması

16:30

Programa ilişkin geri bildirim ve kapanış

Uygulamada öğrenmeyi ve değerlendirmeyi destekleyen kuramsal çerçeve

Kuramsal çerçeve, sekiz alandan oluşmaktadır vardır.

1 Etkili çalışma ilişkileri kurmak

2 Öğrenmeyi kolaylaştırma

3 Değerlendirme ve hesap verebilirlik

4 Öğrenmenin değerlendirilmesi

5 Öğrenme için bir ortam yaratmak

6 Uygulama içeriği

7 Kanıta dayalı uygulama

8 Liderlik

Klinik eğitimci yetkinlikleri, onaylı bir klinik eğitimci hazırlık programının başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla sağlanır. Bu sonuçlar aşağıdaki gibidir:

Etkili çalışma ilişkileri kurmak

• Öğrencilerin uygulama ortamlarına nasıl entegre edileceğini ve etkileyen faktörleri bilme

• Bir öğrenme ortamından diğerine geçişi kolaylaştırmak için sürekli ve yapıcı destek sağlama

• Etkili profesyonel ve meslekler arası iletişime sahip olma.

Öğrenmeyi kolaylaştırma

• Bireysel ihtiyaçları karşılayacak uygun öğrenme fırsatlarını seçmek için öğrencinin öğrenme aşaması hakkındaki bilgiyi kullanabilme

• Bilgi ve uygulama süreçlerinde öğrenmeyi bütünleştirmek için uygun öğrenme stratejilerinin seçebilme.

• Gelecekteki öğrenmeyi geliştirmek için öğrencileri öğrenme deneyimlerine eleştirel olarak yansıtmalarında destek olun.

Değerlendirme ve ölçme

• Uygulamada öğrencilere destek vererek profesyonel gelişim, kişisel gelişim ve değerlendirme 

• Değerlendirme ekibinin bir parçası olarak değerlendirme stratejileri ve toplam değerlendirme sürecine katkıda bulunma 

• Öğrencilere yapıcı geri bildirim sağlamak ve gelecekteki öğrenme ihtiyaçlarını ve eylemlerini tanımlamak için onlara yardımcı olma. Başarısız olan öğrencileri, güvenli ve etkili uygulamalar için performanslarını ve yeteneklerini artırabilecekleri veya başarısızlıklarını ve bunun geleceği için sonuçlarını anlayabilecekleri şekilde yönetebilme.

• Öğrencilerin pratikte yeterliliklerini karşıladıklarını veya karşılamadıklarını doğrulamaktan sorumlu olma. 

Öğrenmenin değerlendirilmesi

• Öğrencilerin öğrenme ve değerlendirme deneyimlerinin değerlendirilmesine katkıda bulunma- bu değerlendirme sonucunda ortaya çıkabilecek değişikliklere ilişkin önerilerde bulunma.

• Kişisel gelişimi kolaylaştırmak için kişisel ve akran değerlendirmesine katılma ve başkalarının gelişimine katkıda bulunma.

Öğrenme için bir ortam yaratmak

• Öğrencilere, öğrenme gereksinimlerine uygun öğrenme gereksinimlerini ve deneyimlerini tanımlamaları için destekleme.

• Tanımlanmış öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak için hastaları, bakıcıları ve profesyonel ekibi içeren bir dizi öğrenme deneyimi kullanma.

• Öğrenilebilecek ortamın geliştirilebilecek yönlerinin belirlenmesi - uygun değişikliklerin yapılması için başkalarıyla müzakere edilmesi.

• Başkalarının kişisel ve mesleki gelişimini kolaylaştırmak için bir kaynak olarak hareket edebilme.

Uygulama içeriği

• Etkili uygulamanın teşvik edildiği, uygulandığı, değerlendirildiği ve yayıldığı bir ortamın geliştirilmesine katkıda bulunma.

Kanıta dayalı uygulama

• Araştırma ve kanıta dayalı uygulamaların uygulama alanlarını tanımlayabilmen ve uygulayabilme.

• Uygulamayı desteklemek için kullanılan kanıt tabanını arttırma veya gözden geçirme stratejilerine katkıda bulunma.

Liderlik

• Öğrencilerin tanımlanmış öğrenme ihtiyaçlarını karşılayacak bir dizi öğrenme deneyimi planlayabilme.

• Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılayan öğrenme fırsatlarına erişmelerini desteklemel - 

• Öğrencilerin uygulamadaki rollerini desteklemelerini sağlamak için çalışmalara öncelik verme.

• Uygulamada öğrenme ve değerlendirmenin etkinliği hakkında geri bildirim sağlama

Programın teorik/kuramsal çerçevesinde anlatım, tartışma, yansıtıcı egzersizler, rol yapma; senaryo temelli alıştırmalar, yetkinliklere ulaşmak için pratik temelli öğrenme yöntemleri uygulanacaktır

Programın uygulama aşaması, teorik çerçeveye temellendirilecektir. Katılımcılar, MLP Care bünyesindeki hastanelerde, modül öğrenme çıktılarına ulaşmalarını değerlendirecek olan eğitim programı eğitimcileri ve nitelikli denetleyici danışmanlarının gözetimi altında, bire bir saha uygulaması şeklinde uygulama aşamalarını gerçekleştirecektir.

Teorik eğitim sonunda yapılacak olan sınavdan ve uygulama eğitimi değerlendirme sonuçları ayrı ayrı en az 70 olan ve %80 devam koşulunu sağlayan katılımcılara İstinye Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından “Başarı Belgesi” verilecektir.

Dr. Öğr. Üyesi Refika Genç Koyucu

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümünden 2003 yılında mezun olan Refika Genç Koyucu, yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında 2007 yılında tamamlamıştır. Doktorasını aynı şekilde Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında tamamlayan Refika Genç Koyucu, 15 yıllık Ebelik mesleğini Siirt İkizbağlar Köyü Sağlık Evinde 1 yıl, İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniğinde 14 yıl icra etmiştir. 2015 yılında Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak göreve başlamıştır. Ebeler Derneği, Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği, İnfertilite Hemşireliği Derneği üyelikleri bulunmaktadır. 2018 yılı itibariyle İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesi ve Dekan Yardımcısı olarak akademik kadroda yer almaktadır.

Araştırma Alanları: Obstetrik ve Jinekolojik Sonografi, Jinekolojik ve Ürojinekolojik Operasyonlar, Kadın hastalıkları ve Doğum, Riskli Gebelik Takibi, İnfertilite, Yenidoğan

 


Dr. Öğr. Üyesi Zehra Aydın

Zehra Aydın hemşirelikte lisans eğitimini 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’nda tamamlamış, yüksek lisans eğitimini de 2014 yılında  İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği alanında tamamlayarak diplomasını almıştır. Hemşirelikte Doktora Programını Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde tamamlayan Zehra AYDIN halen İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Organ ve Doku Nakli Koordinasyonu Yüksek Lisans Programı’na devam etmektedir.

Aydın, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli merkezinde on yıl süre ile hemşire olarak görev almış, ardından 22 yıl süre ile özel sektörde nefrolji ve diyaliz alanında koordinatör, eğitim sorumlusu ve yönetici pozisyonlarında görev yapmıştır.  2016 yılında Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümünde, 2017 yılında Beykoz Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi olarak görev yapmıştır.

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği, EDTNA-ERCA (European Dialysis Transplantation Nurses Asociation/European Renal Care Association) ve International Society of Nephrology dernekleri üyelikleri bulunmaktadır.

2018 yılı itibariyle İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesi ve İngilizce Hemşirelik Bölüm Başkanı  olarak akademik kadroda yer almaktadır.

Araştırma Alanları: İç hastalıkları hemşireliği, Nefroloji, prediyaliz, hemodiyaliz, transplantasyon, peryton diyalizi, hasta eğitimi,


Uzm. Hemş. Öğr. Gör. Emel Gümüş

Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden 2005 yılında mezun olan Emel Gümüş, yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim alanında 2009 yılında tamamlamıştır. Doktorasına İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim ana bilim dalında devam etmektedir. Hemşirelik Mesleğine Memorial Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Hemşireliği ile Başlamış, Genel Yoğun Bakım ve KVC Yoğun Bakım alanlarında çalışmış, 2008 yılında Eğitim Hemşiresi olarak Medicalparak Hastanesinde aktif eğitmenlik yapmış ve yeni açılan Göztepe Bursa, Samsun, Ordu Hastanelerinin kurum faaliyetlerinde yer almıştır. Uzman Kalite Denetçisi ve İç Tetkik eğitmenidir. 2011 Yılında Duygu Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Direktörü ve Kalite Direktörlüğü görevini üstlenmiştir. JCI ve ISO Akreditasyon Denetim Uzmanlığı yapmıştır. 2012 yılı itibariyle İstanbul Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezinde Kalite ve Eğitim Koordinatörü olarak çalışmış, Yönetim, Kalite, Eğitim ve Sosyal Medya Takip süreçlerinde aktif yer almıştır. Uzman İlk Yardım Eğitici Eğitmeni ve Kalite Denetçisidir. 2017 Mart ayı itibariyle MLPCARE (Medicalpark, VM Medicalpark ve LİV Hastaneleri) Hasta Bakım Hizmetleri Direktör Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. 2017 yılı itibariyle İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü ve Ebelik bölümünde Öğretim Görevlisi olarak göreve başlaşmıştır. Türk Hemşireler Derneği, Yönetici Hemşireler Derneği, İnfertilite Hemşireler Derneği ve KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği) üyelikleri bulunmaktadır.

Araştırma Alanları: Yönetim, Hemşirelikte Yönetim, Etik, Kalite Yönetim Sistemleri, Liderlik, İnfertilite Hemşireliği,


Uzm. Hemş. Nuray Erdemir Çakmak

1982 Amiral Bristol Sağlık Koleji mezunu olan Nuray Çakmak, Amerikan Hastanesinde hemşire olarak profesyonel yaşamını sürdürürken eğitimine devam etmiş ve 1998 yılında Atatürk Üniversitesi Hemşirelik bölümünde Lisansını tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimini Sağlık Yönetimi alanında İstinye Üniversitesinde yürüten Nuray Çakmak proje aşamasındadır.

Hemşirelik mesleğinin 20 yıllık döneminde Amerikan Hastanesi’nde Ameliyathane sorumlusu olarak çalışmış olup, kariyerine Hasta Bakım Hizmetleri Müdürü olarak devam etmiştir.

MLP Care Merkez Yöneticisi olarak çalışan Nuray Çakmak İstinye Üniversitesi Kurumsal İlişkiler Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir.

THD, DAS Dernek üyelikleri bulunmaktadır.


Eğitim Süresi

40 saat (5 gün)

Teorik Eğitim: 24 saat (3 gün)

Uygulama Eğitimi: 16 saat (2 gün)

Eğitim Yeri