Konkordato Komiserliği Sertifika Programı

Eğitim Süresi

24 Saat (4 gün)

Eğitim Ücreti

1.200TL (KDV Dahil)

İstinye Üniversitesi Mezunları, öğrencileri ve çalışanları,
MLP Care Grubu çalışanları,
Kamu İç Denetçileri Derneği Üyeleri,
TMMOB, TÜRMOB ve Türkiye Barolar Birliği üyeleri ile en az üç kişi olarak başvuranlar için %20 indirim uygulanacaktır.

Eğitim Yeri

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü


İstinye Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Kamu İç Denetçileri Derneği olarak, 2004 sayılı İcra İflas Kanunu Kapsamında konkordato kurumunun yeni uygulamalarından dolayı iş yapış biçimi, mevzuatın yorumlanması, disiplinler arası çalışma standartları ve uygulamaya yönelik olarak çıkarılan mevzuatın başarılı olmasına katkıda bulunma sürecinde kolaylaştırıcı rol almak temel amacımızdır. Bu kapsamda konusunda uzman olan meslek mensuplarının konkordato kurumu mevzuatına hakim olmasının sağlanmasına yönelik olarak 24 saatlik “Konkordato Komiserliği Sertifika Programı” oluşturulmuştur.

Konusunda uzman komiserlik deneyimine sahip eğitmenler ve akademisyenler tarafından verilecek eğitimde, diğer eğitimlerden farklı olarak kurumsal yönetim, kurumsal risk yönetim ve denetim kavramı ve standartları konuları ile de katılımcılara farklı bir perspektif kazandırılmaktadır.

Konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır;

 • Türk vatandaşı olmak
 • Tam ehliyetli olmak
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak
 • İflas etmemiş olmak
 • Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı konkordato komiserliği görevine son verilmemiş olmak
 • Görevlendirildiği tarih itibarıyla disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklanmamış olmak
 • Kamu hizmetinden yasaklı olmamak
 • Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, konkordato komiserliğini yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak
 • Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak 

Genel Temel Bilgiler

İcra ve İflas Yasası’na genel bakış

Konkordato talebi, projesi, yargılaması, tasdiki

Tebligat yasası

Kurumsal Yönetim

Kurumsal Risk Yönetim

Denetim kavramı ve standartları

 

Mali Bilgiler

Muhasebe Kavramları ve Giriş

Mali Tabloların Yapısı ve İçeriği

 • Finansal Durum Tablosu
 • Kapsamlı Gelir Tablosu
 • Özkaynak Değişim Tablosu
 • Nakit Akım Tablosu
 • Mali Tablo Dipnotları

Mali Tablolardaki Kalemler/Hesapların İncelenmesi

 • Varlık Kalemlerinin İncelenmesi
 • Yabancı Kaynak Kalemlerinin İncelenmesi
 • Öz kaynak Kalemlerinin İncelenmesi
 • Gelir Tablosu Kalemlerinin İncelenmesi

Mali Tabloların Yönetsel Analizi ve Değerlemesi için okunmasına giriş

Mali Analiz Teknikleri

 • Değişimlerin Analizi
 • Eğilim Yüzdeleri Hesaplanması
 • Dikey Analiz
 • Oran Analizleri

 

Hukuk Açısından Konkordato

Adi Konkordato

 • Konkordato talebi
 • Konkordato talebine eklenecek belgeler
 • Geçici mühlet
 • Kesin mühlet
 • Konkordato komiseri ve alacaklılar kurulu ile bunların görevleri
 • Komiser tarafından defter tutulması ve rehinli malların kıymetinin takdiri
 • Alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet
 • Alacaklar hakkında borçlunun beyana daveti
 • Alacaklılar toplantısına davet
 • Konkordato projesi
 • Konkordatonun mahkemede incelenmesi
 • Konkordatonun tasdiki şartları
 • Konkordatonun tasdiki kararı, kapsamı ve ilânı
 • Konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun iflâsı
 • Kanun yolları
 • Konkordatonun hükümleri
 • Konkordatonun sonuçlanmayan takiplere etkisi
 • Konkordatonun Feshi
 • Rehinli alacaklılarla müzakere şartları ve yapılandırmanın hükümleri

 

İflastan Sonra Konkordato

 

Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato

 • Zorunlu içeriği
 • Tasdikin sonuçları
 • Konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu
 • Paylaştırmaya katılacak alacaklıların belirlenmesi
 • Paraya çevirme
 • Rehinli taşınmazlar
 • Taşınır rehinleri
 • Tahsili güç ve ihtilaflı hakların alacaklılara devri
 • Paraların paylaştırılması
 • Rehin açığı
 • Tevdi
 • Faaliyet raporu
 • Hukukî işlemlerin iptali

 

Sermaye Şirketleri Ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması

 • Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırması
 • Başvuruya eklenecek belgeler
 • Başvuru üzerine ve ara dönemde mahkemece yapılacak işlem ve alınacak   tedbirler
 • Başvurunun mahkemece incelenmesi ve kanun yolları
 • Kararın sonuçları
 • Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi
 • Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin tadili
 • Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin ihlâli

Eğitim yüzyüze yapılacak olup, katılımcılara kitap verilecektir.

Konkordato Komiseri Sertifikası %70 devam ve eğitim sonunda yapılacak sınavda %70 başarı sağlayanlara verilecektir.

Devamlılık şartını sağlayarak sınavdan başarı elde edemeyen katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.

Neşe OKTAY- Avukat / Konkordato Komiseri

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Bu tarihten itibaren Serbest Avukatlık faaliyeti yürütmekte olup Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Aile Hukuku, Reklam Hukuku alanlarında başlayan çalışmaları, ilerleyen süreçte orta ve büyük ölçekli şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti vererek devam etti. İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Medeni Hukuk Reklam ve Telif Hukuku Eğitim Programı sonrasında  uzun zaman ağırlıklı olarak Reklam Hukuku alanında faaliyet gösteren şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti verdi. 

Aynı zamanda 2014 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde orta öğretim kurumlarında Medeni Hukuk ders programında eğitim verdim. ACR Arabuluculuk Merkezi’nin kurucu üyesi olarak Arabuculuk hizmetleri vermekte olup eş zamanlı olarak İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk, Eğitim programlarında eğitmenlik yaptı.

2018 yılı 7101 sayılı İcra İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un kapsamında hali hazırda komiserlik yapmaktadır.


Dr. Cem ÇETİN - İç Denetçi

Kamu İç Denetçi Sertifikası (A4), Uluslararası Kamu Denetçisi Sertifikası (CGAP), Muhasebe Yetkilisi Sertifikası, 1977 İstanbul doğumlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi (Lisans) Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı İktisat Tarihi Programı (Yüksek Lisans), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı İktisat Tarihi Programı (Doktora) Anadolu Üniversitesi Hukuk (Adalet) Programı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Doktora (devam ediyor), 2000 yılında Maliye Bakanlığı İstanbul Defterdarlığı Denetim Koordinatörlüğünde göreve başladı. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünde Muhasebe Denetmeni, Marmara Üniversitesinde İç Denetçi görevlerinde bulundu. 2011 yılından beri aynı kurumda İç Denetim Birimi Başkanı olarak görev yapmaktadır. Çeşitli kamu kuruluşlarında eğitim ve (bütçe, stok yönetimi, muhasebe sistemi, risk yönetimi, gelir arttırıcı protokol inceleme, stratejik plan hazırlama vb.) danışmanlık faaliyetlerinde bulundu. Halen Marmara Üniversitesinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.


Dr. Öğr. Üyesi Ali KABLAN

1999 yılında Gazi Üniversitesi, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği bölümünde öğrenimine başlamıştır. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi, İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe bilim dalında Yüksek Lisans eğitimine başlamış, Swap İşlemlerinin Türkiye’de Muhasebeleştirilmesi başlıklı teziyle yüksek lisans öğrenimini tamamlamıştır. Hemen ardından yine İstanbul Üniversitesi, İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe bilim dalında doktora programına başlamış ve devlet muhasebe sistemi üzerine yoğunlaşmış, çeşitli belediyelerle çalışma fırsatı bulmuş, sonunda Belediyelerin Muhasebe Sistemleri başlıklı teziyle doktor ünvanı almıştır. Birçok bilimsel makale ve kitap bölümünde "Muhasebe - Finans" üzerine çalışmaları mevcut olup, halen Trakya Üniversitesinde 2015 yılından bu yana Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.


Bülent Sezgin - YMM / Konkordato Komiseri

1998 yılında Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat bölümünden, 2009 yılında Maltepe Üniversitesi İşletme Yönetimi Yüksek Lisans (MBA) programından mezun oldu. Lisans sonrası bir süre bankacılık sektöründe çalıştı. 2003-2014 yıllarında Maliye Bakanlığı’nda Vergi Müfettişi unvanıyla görev yaptı. 2014 yılında Bakanlıktan ayrılıp Yeminli Mali Müşavirlik mesleğini icra etmeye başladı.

Başta Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatı, SPK Bağımsız Denetim Lisanslama Belgesi ve Kamu Gözetimi Kurulu Bağımsız Denetçi Belgesi olmak üzere, uzmanlık alanlarıma ilişkin pek çok belge ve sertifikaya sahibi olarak, Lebib Yalkın, Yaklaşım, Maliye ve Sigorta, Vergi Raporu, Maliye Postası, Diyalog ve Mali Çözüm Dergileri ile Dünya Gazetesi’nde yayınlanmış 200’den fazla makalesi bulunmaktadır. İlk baskısı 2014, ikinci baskısı 2018 yılında Adalet Yayınevinden çıkan “Kurumlar Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları” isimli kitabı bulunmaktadır.

Vergi Müfettişi olarak görev yaptığı dönemde Maliye Bakanlığı kurum içi eğitimlerinde eğitici olarak görev yaptı. Halen çeşitli meslek odaları ve sivil toplum örgütleri ile üniversitelerin düzenlediği eğitim programlarında eğitici olarak görev yapmaktadır. 2018 yılı 7101 sayılı İcra İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un kapsamında hali hazırda komiserlik yapmaktayım.