Yönetmelik

20 Haziran 2022 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31872

YÖNETMELİK

İstinye Üniversitesinden:
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstinye Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, İstinye Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Müdür yardımcıları: Merkezin müdür yardımcılarını,
ç) Merkez (İSÜSEM): İstinye Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
d) Üniversite: İstinye Üniversitesini,
e) Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörünü,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5- (1) Merkezin amacı; topluma, kamu ya da özel sektör kurum ve mensuplarına ve uluslararası kuruluşlara yönelik sınav ve proje/danışmanlık hizmetleri, eğitim sertifika programları gerçekleştirmek ve yaygın eğitim alanında iş birliğini geliştirmektir.
Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Sürekli eğitim kapsamında, toplumun her kesiminin yaşam boyu öğrenim sürecinde yer alması için genel katılıma açık, yararlılığı yüksek yüz yüze, uzaktan ve karma sürekli eğitim programları düzenlemek ve geliştirmek.
b) Özel sektör, sanayi ve kamu kuruluşlarına yönelik yüz yüze, uzaktan ve karma eğitim programları düzenlemek.
c) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda, seminerler, sempozyumlar, konferanslar, eğitim fuarları, zirve etkinlikleri ve her türlü akademik ve bilimsel toplantıları planlamak ve düzenlemek, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak.
ç) Üniversitenin yaygın eğitim alanında kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği gerçekleştirmek.
d) Kurum dışı sınav taleplerini karşılamak.
e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası standartlar ve düzenlemelere uygun olarak belgelendirme hizmeti sunmak.
f) Talep doğrultusunda proje/danışmanlık hizmetleri vermek.
g) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Merkez Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu
c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8- (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir ve görevlendirildiği usul ile süresi dolmadan görevden alınabilir. Müdüre, görevi başında olmadığı zaman belirlediği müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunamaması durumunda görevi sona erer ve yeni bir Müdür görevlendirilir.
(2) Müdürün önerisi üzerine en fazla iki müdür yardımcısı Rektör tarafından görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin tüm faaliyetlerinin yürütülmesinde Üniversitenin ve Merkezin misyonu ve vizyonu çerçevesinde çalışmak.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek; Merkezin çalışma programını, kısa, orta, uzun vadeli amaçlarını belirlemek ve Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.
c) Her yıl sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
ç) Yönetimi altındaki birimleri ve personeli Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
d) Disiplinler arası çalışmalara dayalı eğitim faaliyetlerini geliştirmek üzere Üniversite içi akademik birimler ile kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, eş güdümü sağlamak.
e) Yıl sonunda Rektörlüğe Merkezin çalışmaları hakkında rapor vermek.
f) Merkez faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi süreçlerinin etkin ve adil olmasına yönelik faaliyetler yürütmek.
g) Merkez gelir ve giderlerinin kullanımı ve dağılımına yönelik faaliyetleri ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yürütmek.
ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkez faaliyetleriyle ilgili ulusal ve uluslararası toplantılar planlamak ve düzenlemek.
h) Uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, üyelik çalışmalarını yürütmek.
ı) Diğer üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri/yaşam boyu eğitim merkezleri ile iş birliği yapmak; görüş birliği sağlamak ve eğitim faaliyetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak üzere çalışmalar yapmak.
i) Merkezin geleceğine yönelik politikaların ve planların oluşturulması için toplantılar yapmak, incelemelerde bulunmak.
j) Merkezin bütçe, ödenek, personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
k) Rektör tarafından ve ilgili mevzuat hükümlerine göre verilen görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu
MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversitedeki öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. Gerekli durumlarda Müdürün çağrısı ile toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez bünyesinde gerçekleştirilmesi önerilen faaliyetleri değerlendirip önerilerde bulunmak.
b) Sürekli eğitim programları ile bu programlar sonunda verilecek belgelere ilişkin esasları belirlemek.
c) Müdürün her yıl sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu incelemek ve karara bağlamak.
ç) Müdür tarafından Merkezin yönetimine ilişkin olarak önerilen hususları görüşerek karara bağlamak.
d) Üniversitenin tüm birimleriyle Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak.
e) Merkezin yıllık çalışmalarını eğitim, işletme, finans ve diğer yönlerden denetlemek.
f) Merkezin personel ihtiyacı ve bütçe önerisini karara bağlamak.

Danışma Kurulu
MADDE 12- (1) Yönetim Kurulu tarafından önerilmesi halinde, aşağıdaki esaslar çerçevesinde Rektörlük onayı ile Danışma Kurulu oluşturulabilir:
a) Danışma Kurulunda görev yapmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarındaki akademisyenlerden ya da Merkezin faaliyet alanında çalışan, tecrübesi olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek ve kendisine yapılan teklifi kabul eden kişiler Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile seçilir. Danışma Kuruluna en fazla 15 üye seçilebilir. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir.
b) Danışma Kurulu, gerektiğinde Müdürün daveti üzerine toplanır.
c) Danışma Kurulunun görevleri; Merkez ile bilimsel ve sosyal alanlarda ilişkileri sağlamak, Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 15- (1) 10/6/2018 tarihli ve 30447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstinye Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstinye Üniversitesi Rektörü yürütür.